توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۴
مقتدر پیروز
رهبر مقتدر ایران در درس خارج فقه ( ۲۶ شهریور۹۸) نکات مهم ورعایت خطوط قرمز حضور در سازمان ملل را برای هیئت ایرانی ترسیم فرموده وضمن علنی نمودن آن؛ مردم ایران را در جریان خطوط ابلاغی که منزوی نمودن آمریکا و اروپا مقصود نظر بود قرار دادند.