توصيه به ديگران
۰
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۴
چرا رسانه های خارجی از عبارت آتش به اختیار به هراس افتاده اند
اینکه در چنین موضوع مهمی رسانه های بیگانه این چنین به جوسازی و غوغاسالاری روی آوردند دقیقا مشخص می کند که هندسه حرکتی انقلاب به درستی برمدار خویش حرکت کرده است که بیگانگان مجددا به داد و فریاد و زدن انگ های دروغین برای تحت تاثیر قراردادن آن برآمده اند.
چرا رسانه های خارجی از عبارت آتش به اختیار به هراس افتاده اند
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز پس از دیدار تشکلات و جریانات دانشجویی با امام خامنه ای عبارت و جمله ای کلیدی از حضرت آقا مطرح شد که هراس و وحشت بسیاری در دل دشمنان این کشور ایجاد نموده است.

بنا بر این گزارش ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم «آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر» ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در دﯾﺪار ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ نشان می دهد که معظم له با چه دید وسیعی به موضوعی اساسی اشاره کردند که در دهه چهارم انقلاب اگر به درستی بدان پرداخته نشود قطعا پاشنه آشیلی برای نظام خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما اما اینکه در چنین موضوع مهمی رسانه های بیگانه این چنین به جوسازی و غوغاسالاری روی آوردند دقیقا مشخص می کند که هندسه حرکتی انقلاب به درستی برمدار خویش حرکت کرده است که بیگانگان مجددا به داد و فریاد و زدن انگ های دروغین برای تحت تاثیر قراردادن آن برآمده اند.

به گزارش عصر امروز لذا ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت آتش به اختیار از سوی امام خامنه ای، مشاهده می نماییم که اکثر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﻏﻠﻄﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻂ دﻫﻨﺪ و «آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر» ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﻮادث فرهنگی و سیاسی را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کلان کشور را ﻣﺴﺒﺐ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و این نیست مگر آنکه آن فقط از حماقت این جریانات خبر می دهد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد که در ﻣﺒﺎﺣﺚ «آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر» ﻣﻘﺼﻮد رﻫﺒﺮ معظم انقلاب مسائل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺤﺚ رﻫﺒﺮي در مقوله آﺗﺶ ﺑﻪ اختیار ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

دشمن در زمینه فرهنگی و جنگ نرم می داند که نمی تواند در مقابل افسران جنگ نرم انقلاب ایستادگی نماید لذا با طرح این مباحث حاشیه ای و اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ از عبارت آتش به اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ این روها رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺗﺴﺮي آن ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ فقط قصد دارد از این آب آلوده به نفع خویش ماهی بگیرد.
کد مطلب : 205057