به نظر شما دولت با گرانفروشی مبارزه می کند یا خود به آن دامن می زند؟
 
الف- مبارزه می کند
۰%
ب- به آن دامن می زند
۱۰۰%
 
به نظر شما دولت با گرانفروشی مبارزه می کند یا خود به آن دامن می زند؟
الف- مبارزه می کند
ب- به آن دامن می زند