روزنامه های اصلاح طلب مزدورند!

21 شهريور 1400 ساعت 10:46

این خائنین به ملت و کشور در حالیکه دو هفته از استقرار دولت جدید نمی گذرد با القاء توقعات نابجا درصدد ابهام و تشکیک و تخریب دولت سیزدهم بویژه شخص آقای رئیسی می باشند. در حالیکه در دوره ۸ ساله دولت روحانی خفقان گرفته بودند (چون هم شریک دزد وهم رفیق قافله بودند).


به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز با استقرار دولت خاتمی در سال ۷۶ فرصتی شد که تمام لیبرالها؛ ملی گراها؛ معاندین؛ معارضین؛ بُریده ها؛ تکنو کراتها، زخم خورده ها و امثالهم در قالب منافقین مدرن که اکثریت کم رنگ و فراموش شده بودند در جبهه ای واحد بنام اصلاحات خود را بازسازی و با سبک و شیوه جدید و با حرکت نرم و تحت عنوان دوم خردادی علیه امام و انقلاب قلم فرسائی نمایند. مدیران و گردانندگان این روزنامه ها از دولت خاتمی بعنوان رحم اجاره ای استفاده کرده و با تفکر وقرائت باطلی که از انقلاب و اسلام داشته اند از فرصت پیش آمده بهره برده و آنچه که توانستند در حق دین و انقلاب اسلامی تشکیک و توهین نموده اند.

این جماعت منحرف که در دوران دولت نهم و دهم بایکوت و می رفت که‌ برای همیشه از مناصب مدیریتی کشور حذف و به بایگانی تاریخ سپرده شوند اما مجدداً با همان واژه رحم اجاره ای پشت دولت روحانی قرار گرفته و با گرفتن سهم خود از حسن روحانی بعنوان همراه و پشتیبان دولت یازدهم و دوازدهم به ثناگوئی و چابلوسی و بزک کردن برجام پرداخته و آنچه دروغ بود به خورد مردم داده و در تمام فسادهای اقتصادی و سیاسی کشور دست داشته اند. اگر چه در اواخر دولت روحانی سعی کردند که خود را از خیانتهای دولت روحانی مبرا ساخته و جماعت اصلاح طلبان را بی تقصیرنشان دهند اما از زیر ذره بین مردم نتوانسته فرار کنند و در نهایت مردم انقلابی ایران این خائنین را از مجلس و ریاست جمهوری و شوراهای شهر بیرون ریختند و امید آن می رود که این بصیرت ادامه داشته و برای همیشه از صحنه مدیریتی کشور حذف گردند.

امانکته مهم: این خائنین به ملت و کشور در حالیکه دو هفته از استقرار دولت جدید نمی گذرد با القاء توقعات نابجا درصدد ابهام و تشکیک و تخریب دولت سیزدهم بویژه شخص آقای رئیسی می باشند. در حالیکه در دوره ۸ ساله دولت روحانی خفقان گرفته بودند (چون هم شریک دزد وهم رفیق قافله بودند).

لذا خیانتهای روزنامه های اصلاح طلب ازسال ۷۶ تا ۱۴۰۰ بر مردم پوشیده نبوده و تمام مشکلاتی که دولت روحانی بوجود آورده اینها شریک جرم بوده و باید محاکمه شوند.

۲۰ شهریور  ۱۴۰ فرهادنیا


کد مطلب: 302212

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdchzinxi23nvid.tft2.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir