توصيه به ديگران
۰
شنبه ۲۶ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۶
واژه های کلیدی مدیریت جهان در آستانه تعاریف نوین
ایران اسلامی، اینک در سایه ی دستاوردهای باورمحور بر روی سکوهای پرتاب دوربردی ایستاده است که می توانند تعاریف متداول در ادبیات سیاسی جهان را مطابق با معانی معرفت شناسانه بر مبنای حقیقت بنیاد هستی بازشناسی نمایند.
واژه های کلیدی مدیریت جهان در آستانه تعاریف نوین
Share/Save/Bookmark
سرویس سیاسی عصر امروز؛

🔺ایران اسلامی، اینک در سایه ی دستاوردهای باورمحور بر روی سکوهای پرتاب دوربردی ایستاده است که می توانند تعاریف متداول در ادبیات سیاسی جهان را مطابق با معانی معرفت شناسانه بر مبنای حقیقت بنیاد هستی بازشناسی نمایند.

🔺در حالیکه امپریالیسم و مزدورانش، هر روز ناامیدتر از قبل بر سر میز مذاکرات هسته ای می‌نشینند و نظاره گر فروپاشی بساط دخالتهای پادمانی خود هستند، ایران با عضویت در پیمان شانگهای، مسیر تجارت تمدنی را پس از سالها عزلت گزینی و انزوا بازسازی می نماید.

🔺انزوایی که حاصل نگاه متمرکز دولتهای نئولیبرال بر اقتصاد غرب محور بوده و تنها راه نجات و بهشت موعود خویش را در متعهد شدن به فرمولهای سلطه گرانه ی نظام امپریالیسم سرمایه داری جستجو می نموده است.

🔺در تعاریف جدید جغرافیای سیاسی، با کوتاه نمودن دستهای چپاولگر غرب بر منابع منطقه ی گوهرخیز غرب آسیا، باید دایره المعارفی نوین تدوین نمود که عاری از اصطلاحاتی همچون خاورمیانه باشد که ژئوپلیتیک دنیا را بر مرکزیت دنیای غرب تعریف می نموده است.

🔺منطقه ی غرب آسیا به دلیل حضور قابل توجه کشورهای مسلمان و نیز تمدن کهن شرقی از اصالتی درخور، نسبت به قاره ی نوظهور و غصب شده ی امریکا که بر پایه پروتستانتیسم لوتری و مسیحیت لیبرال شکل گرفته است برخوردار است و می تواند فارغ از تسلط غرب، با اقتدار در تعامل با دنیا ظاهر شود، بدون آنکه معادلات نظامی، اقتصادی و علمی و فرهنگی خود را وابسته به فرضیه های سودانگار افسار گسیخته و تسلط گرای استکبار جهانی بداند.

🔺مرگ ملکه ی فرتوت انگلستان، مصادف با دوره ی گذاری است که استعمار پیر را به بستر احتضار کشانده و با هوشیاری مردم دنیا نسبت به مفاهیم استقلال طلبی، حکومتهای مطلق العنان را به زوال و نابودی نزدیک مینماید و نقاب از چهره ی اربابان چپاولگر مدعی وکیل الرعایایی که خود را در پوستین لیبرال دموکراسی پنهان نموده اند برمیدارد و انگاره های متشتت مستکبران را رسوا می نماید.

🔺گاه آن رسیده است که ایران اسلامی نیز با پیراستن مفاهیم مدیریت اقتصادی و فرهنگی از الگوهای نخ نما و پوسیده و به اضطرار رسیده ی وارداتی، قدرت بی بدیل مفاهیم عدالت اسلامی و غنا و پویایی فرهنگ دینی را در اداره ی امور، به رخ کشیده، نیروهای انسانی مسلط بر کرسیهای مسئولیت را هم تراز با کارآمدی این مفاهیم، فارغ از هرگونه رانت و ملاحظات انساب و قرابتی، به کار گیرد و خدعه ی تبلیغاتی دشمن در ناکارآمد نشان دادن نظام انقلابی ما را رسوا نماید. ان شاءالله

✍مریم اشرفی گودرزی
کد مطلب : 314901