به کدامیک از نامزدها رای می دهید؟
 
سعید جلیلی
۴۰.۵%
محمد باقر قالیباف
۲۳%
علیرضا زاکانی
۵.۴%
مصطفی پورمحمدی
۱.۴%
قاضی زاده هاشمی
۱.۴%
مسعود پزشکیان
۲۸.۴%
 
به کدامیک از نامزدها رای می دهید؟
سعید جلیلی
محمد باقر قالیباف
علیرضا زاکانی
مصطفی پورمحمدی
قاضی زاده هاشمی
مسعود پزشکیان