توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۵
تئوریسین فروپاشی اقتصادی شوروی و نابودی اقتصاد آرژانتین چه خوابی برای ایران دیده است؟